za. jun 15th, 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR NVJ FOTOGRAFEN

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle

Overeenkomsten tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.

Fotograaf: de Fotograaf die lid is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

(NVJ) en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW

Opdrachtgever: de wederpartij van de Fotograaf en wederpartij in de zin van artikel

6:231 BW.

Overeenkomst: de tussen de Fotograaf en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van

opdracht ex artikel 7:400 BW die al dan niet tot stand komt middels een

opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte.

Foto: het door de Fotograaf vervaardigde fotografisch werk.

Licentie: toestemming van de Fotograaf aan de Opdrachtgever voor

openbaarmaking en verveelvoudiging van de Foto door de

Opdrachtgever.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van de

Fotograaf.

1.2 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk

schriftelijk door de Fotograaf zijn aanvaard.

1.3 Wijziging of afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze

uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.

1.4 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met

dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepaling deze Algemene

Voorwaarden onverminderd van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen in overleg een

nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Artikel 2. Opdracht

2.1 De Fotograaf heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigen

technisch en creatief inzicht uit te voeren.

2.2 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk

schriftelijk door de Fotograaf is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.

De kosten van wijziging komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de

Fotograaf, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te

verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de

Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Fotograaf recht op een aanvullende

vergoeding.

Artikel 3. Opzegging

3.1 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de

Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of de

Fotograaf werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de niet-

professionele Opdrachtgever, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van de

overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen

en de Fotograaf nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever

niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.3.3 Een Overeenkomst waarvoor de Fotograaf onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet

worden opgezegd.

3.4 Zowel Opdrachtgever als Fotograaf hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van

betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 4. Duur Overeenkomst en termijnen

4.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de Foto is geleverd, tenzij partijen anders overeen

zijn gekomen. Indien partijen voor de levering van de Foto een termijn overeen zijn gekomen dan is

dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 5. Klachten

5.1 Klachten over de kwaliteit van de Foto of uitvoering van de Overeenkomst moeten zo spoedig

mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van de Foto schriftelijk en met redenen

omkleed aan de Fotograaf kenbaar worden gemaakt. Na afloop van deze termijn kan Opdrachtgever

geen beroep meer doen op niet-nakoming van de Overeenkomst door de Fotograaf en vervallen de

rechten die daarmee verbonden zijn.

Artikel 6. Auteursrecht en gebruiksrecht

6.1 Het auteursrecht op de Foto berust uitsluitend bij de Fotograaf.

6.2 De Licentie wordt door de Fotograaf schriftelijk verleend. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk

tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst de Licentie niet nader specificeert, dan

verwerft de Opdrachtgever niet meer dan een éénmalig niet-exclusieve Licentie voor het doel, de

wijze en de oplage die partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen hebben gehad.

6.3 Een exclusieve Licentie kan uitsluitend bij akte overeen worden gekomen.

6.4 De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien

Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van de Fotograaf tijdig en volledig te betalen, dan vervalt

de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of

verveelvoudigingen door of namens Opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op

het auteursrecht van de Fotograaf en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te

worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig

jegens de Fotograaf zoals omschreven in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.

6.5 Iedere openbaarmaking van de Foto door of namens de Opdrachtgever die niet onder de Licentie

valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht ten gevolge waarvan de Opdrachtgever

schadeplichtig is jegens de Fotograaf zoals omschreven in 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.

6.6 Bij inbreuk op het auteursrecht is de Opdrachtgever aan de Fotograaf tenminste een

schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen of

gebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan de Fotograaf

toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.

6.7 De Licentie is niet overdraagbaar behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming

van de Fotograaf. Het is Opdrachtgever niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden

behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

6.8 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever eindigt de

Licentie van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6.9 Beëindiging van de Overeenkomst laat de verleende Licentie en de daarmee samenhangende

rechten en verplichtingen onverlet, tenzij de Overeenkomst is beëindigd op grond van het bepaalde

in 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Persoonlijkheidsrechten

7.1 Opdrachtgever neemt bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de

persoonlijkheidsrechten van artikel 25 van de Auteurswet 1912 in acht. Opdrachtgever is steeds

verplicht bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de naam van de Fotograaf

duidelijk te vermelden.7.2 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van

de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een

schadevergoeding verschuldigd van eenmaal (100%) de overeengekomen of gebruikelijke

vergoeding.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.

8.2 Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van de Foto.

8.3 Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de Licentie, dan ontslaat dit de Opdrachtgever niet

van diens betalingsverplichting.

8.4 Opdrachtgever heeft niet het recht om de betalingsverplichting op te schorten.

8.5 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de

eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling

buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een

minimum van € 75,00.

8.6 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen

van de Fotograaf onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De Fotograaf is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Fotograaf, nimmer aansprakelijk voor

schade, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van

de Foto al dan niet geleden door de Opdrachtgever.

9.2 De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in alle gevallen beperkt tot de directe schade die door

Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de aansprakelijkheid van de Fotograaf te allen

tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade

sluit de Fotograaf uitdrukkelijk uit.

9.4 Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van de Foto door of namens Opdrachtgever

enige aanspraak jegens de Fotograaf aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever en

de Fotograaf in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal

geschieden. Fotograaf en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten daarvan.

Artikel 10. Rechts- en forumkeuze

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van

toepassing.

10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden

worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de

bevoegde rechter in Nederland.

Amsterdam, januari 2018